دمبل شش ضلعی لاين روکش دار 1 کیلوگرمی – 2 عددی

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.

دمبل شش ضلعی لاين روکش دار 2 کیلوگرمی – ۲ عددی

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 175,000 تومان است.

دمبل شش ضلعی لاين روکش دار 3 کیلوگرمی – ۲ عددی

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 260,000 تومان است.

دمبل شش ضلعی لاين روکش دار 4 کیلوگرمی – ۲ عددی

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 340,000 تومان است.

دمبل شش ضلعی لاين روکش دار 5 کیلوگرمی – ۲ عددی

قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 420,000 تومان است.

دمبل شش ضلعی لاین روکش دار 0.5 کیلوگرمی – ۲ عددی

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 55,000 تومان است.

دمبل شش ضلعی لاین روکش دار 1.5 کیلوگرمی – ۲ عددی

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 130,000 تومان است.

دمبل شش ضلعی لاین روکش دار 2.5 کیلوگرمی – ۲ عددی

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 175,000 تومان است.